पेट्रोलियम पाइपलाईनका रुखहरु कटानको वाेलपत्र अावहान सम्बन्धी सूचना ।