लिलाम बढाबढद्वारा विक्री गरिने चिरानको विस्तृत सूचना