लिलाम बढाबढद्वारा बिक्री गरिने दाउरा चट्टाको विस्तृत सूचना