गोलिया काठ तथा साल चिरान काठको विक्री मूल्य सम्बन्धमा