शाखा कार्यालय बिराटनगरमा वोलपत्रदाताको आफ्नै (भाडाको) सःमिल संचालन सम्बन्धी सूचना