शाखा कार्यालय बिराटनगर, भाडाको सःमिलको आशयको सूचना