साल चिरान काठ तथा सह-उत्पादनको बिक्री मूल्य सम्बन्धमा