शाखा प्रमुखहरू

शाखा कार्यालय कार्यालय प्रमुख फोन नम्बर इमेल
शाखा कार्यालय विराटनगर श्री महेन्द्र घिमिरे
नि.कार्यालय प्रमुख
०२१–४६१६४३ tcnbiratnagar@gmail.com
शाखा कार्यालय पथलैया सुमन कुमार सिंह
नि.कार्यालय प्रमुख
०५३-५२२०९०
tcn.pathlaiya2075@gmail.com
शाखा कार्यालय हेटौडा ०५७–५२०४८५ tcn.hetauda@gmail.com
शाखा कार्यालय भरतपुर श्री प्रदिप कुमार निरौला
नि.कार्यालय प्रमुख
०५६–५२०३३० tcnbharatpurnepal@gmail.com
शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज ८१–५२००२३ timbercorporationnpj@gmail.com
शाखा कार्यालय धनगढी अनिल राज पाण्डे
नि.कार्यालय प्रमुख

०९१–५२११०४
timbercorporation@ymail.com