बिक्री डिपो बालकुमारीको चिरान बिक्री सम्बन्धी सूचना